ضد عفونی دستگاه جوجه کشی

ضد عفونی دستگاه جوجه کشی هدف ازضد عفونی دستگاه جوجه کشی ،از بین بردن میکروارگانیسم های داخل دستگاه جوجه کشی است.در قدم اول باید بدانیم که این میکرو اورگانیسم ها چه ضرری برای تخم و نطفه آن دارند؟چرا باید انهااز بین ببریم؟همانطور که می دانید.حتی در داخل روده انسان این میکرو اورگانیسم های زنده وجود…