پرورش کدام پرنده به صرفه است

بیشتر کسانی که در اول راه هستند.دایم از خود می پرسند که پرورش کدام پرنده به صرفه است؟اینکه   کدام یکی را  انتخاب کنند اندکی  دشوار است (موکدا برای افراد تازه کار). داشتن  قدرت انتخاب  یک نعمت خدادای است.اما مشکل ازجایی شروع می شود که  واقعا بدانیم کدام کسب و کاردر پرورش طیور  پردرامد است؟در کدام…

افزایش سوداوری پرورش طیور با بستر مناسب

افزایش سوداوری با بستر مناسب پرورش بستر درواقع خارجی ترین لایه از زمین است .که  طیور به بر روی ان راه می روند. به ان نوک می زنند.درواقع پرندگان در تماس مستقیم با ان هستند.در سیستم های سنتی که هم اکنون هم متاسفانه در مرغدارها  به وفور از این شیوه  استفاده می کنندبستر سیمان و…است.در…