پرورش کدام پرنده به صرفه است

بیشتر کسانی که در اول راه هستند.دایمااز خود می پرسند که پرورش کدام پرنده به صرفه است؟اینکه کدام  یک کدام یک  انتخاب کنند دشوار است. داشتن  قدرت انتخاب  یک نعمت خدادای است.اما مشکل ازجایی شروع می شود که  کدام کسب و کار پردرامد است؟در کدام یک موفق تر هستم؟یا اینکه نکنه ضرر کنم و بدبخت…