پرورش کدام پرنده به صرفه است

بیشتر کسانی که در اول راه هستند.دایم از خود می پرسند که پرورش کدام پرنده به صرفه است؟اینکه   کدام یکی را  انتخاب کنند اندکی  دشوار است (موکدا برای افراد تازه کار). داشتن  قدرت انتخاب  یک نعمت خدادای است.اما مشکل ازجایی شروع می شود که  واقعا بدانیم کدام کسب و کاردر پرورش طیور  پردرامد است؟در کدام…